Föreningsbidrag för fritidsföreningar i Tjörns kommun  
Välkommen

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämnden bidragsregler

Nu är det dags att söka bidrag. Det kan man numera göra via webben


För att kunna söka bidrag krävs inloggningsuppgifter som ni får genom att kontakta Katja Nikula på telefon 0304-60 12 85.
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Barn och ungdomsföreningarBarn och ungdomsföreningar
Verksamhetsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Att ge stöd till de föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet i åldern 3-20 år.
Kriterier för lokalt aktivitetsbidrag
En sammankomst är bidragsberättigad om den uppfyller följande kriterier:

 • Minst fem deltagare i åldern 3-20 år. Ledare under 20 år får räknas som deltagare.
 • För handikappföreningar gäller minst två deltagare oavsett ålder samt minst en ledare.
 • Aktiviteten måste pågå minst en timma (60 minuter).
 • Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
 • Aktivitet räknas för lokalorganisation. Aktivitet anordnad av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan räknas inte.
 • Aktivitet får endast räknas en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalorganisation får bara medräknas vid ett tillfälle.
 • En grupp får inte delas i mindre grupper där syftet är att få bidrag för fler sammankomster.
 • Aktivitet får inte räknas för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang, som exempelvis dans, bingo, basarer eller dylikt. Aktivitet får inte heller räknas för studiecirklar, vilka normalt får bidrag från annat håll.

Verksamhetsbidragets storlek
Storleken på verksamhetsbidraget är
 • 40 kronor per sammankomst
 • 40 kronor/sammankomst för handikappföreningar samt 75 kronor/medlem

Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
Mer info
30 juni Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Lönebidrag (2018)  
Ändamål
Föreningar kan söka lönebidrag för lönebidragsanställd personal.
Tjörns kommun bidrar med högst 10 procent av lönebidraget.
Lönebidrag ges efter bedömning i varje enskilt fall.

Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser


Mer info
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
PensionärsföreningarPensionärsföreningar
Verksamhetsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Verksamhetsbidrag som utgår till pensionärsföreningar

 • 40 kronor/sammankomst i egen regi och
 • 20 kronor/sammankomst i studieförbundsregi (medlemmarna ska vara pensionärer) samt
 • 5 kronor/medlem


  Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
 • Mer info
  30 juni Inloggning krävs för att söka detta bidrag
  FriluftsföreningarFriluftsföreningar
  Verksamhetsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
  Ändamål
  Att ge stöd till de föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet i åldern 3-20 år.
  Kriterier för lokalt aktivitetsbidrag
  En sammankomst är bidragsberättigad om den uppfyller följande kriterier:

  • Minst fem deltagare i åldern 3-20 år. Ledare under 20 år får räknas som deltagare.
  • För handikappföreningar gäller minst två deltagare oavsett ålder samt minst en ledare.
  • Aktiviteten måste pågå minst två timmar (120 minuter).
  • Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
  • Aktivitet räknas för lokalorganisation. Aktivitet anordnad av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan räknas inte.
  • Aktivitet får endast räknas en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalorganisation får bara medräknas vid ett tillfälle.
  • En grupp får inte delas i mindre grupper där syftet är att få bidrag för fler sammankomster.
  • Aktivitet får inte räknas för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang, som exempelvis dans, bingo, basarer eller dylikt. Aktivitet får inte heller räknas för studiecirklar, vilka normalt får bidrag från annat håll.

  Verksamhetsbidragets storlek
  Storleken på verksamhetsbidraget är
  • 60 kronor per sammankomst
  Mer info
  30 juni Inloggning krävs för att söka detta bidrag
  ÖvrigtÖvrigt
  Driftsbidrag (egen anläggning) (2018)Ansökan senastAnsökan
  Ändamål
  Driftsbidraget baseras på föreningens faktiska driftskostnader samt förmågan att uppfylla kriterierna i kultur- och fritidsnämndens allmänna kriterier för föreningsbidrag.

  Faktiska driftskostnader är:
  • avskrivning av byggnad
  • ränta på lån
  • försäkring
  • el
  • olja/bränsle
  • vatten/avlopp
  • arrende

  Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
  Mer info
  30 juni Inloggning krävs för att söka detta bidrag
  Driftsbidrag (hyrd föreningsanläggning) (2018)  
  Ändamål
  Förening som hyr lokal i annan förenings anläggning (inom kommunen) kan söka driftsbidrag för hyreskostnaden. (gäller ej lokaler som ägs av kommunen eftersom hyra för sådan redan är subventionerad).

  Om förening både har egen anläggning samt hyr av annan förening ska två driftsbidrag sökas.

  Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
  Mer info
  30 juni Inloggning krävs för att söka detta bidrag
  Projekt- och aktivitetsbidrag (2018)  
  Ändamål
  Projekt- och aktivitetsbidrag kan utbetalas till verksamhet inom ramen för kultur- och fritidsnämndens mål.

  Bidraget ska underlätta för föreningar att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse, utvecklingsarbete eller en riktad insats.

  Bidraget kan även användas vid en start av ny verksamhet inom föreningen.
  Kultur- och fritidsnämnden ser extra positivt på projekt som syftar till att öka möjligheterna för barn och ungdomar med funktionsvariationer eller barn och ungdomar i speciellt utsatta situationer att delta i föreningsverksamhet.

  Föreningar som beviljats projektbidrag ska återrapportera hur bidraget använts. I återrapportering ska det framgå hur kostnaderna fördelats samt eventuella avvikelser.

  Bidraget kan sökas löpande under året. Utbetalning sker löpande under året.

  Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
  Mer info
  Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
  Utbildningsbidrag (2018)  
  Ändamål
  Utbildningsbidrag är ett bidrag för fortlöpande utbildning av ledare, styrelsemedlemmar och rekrytering av nya ledare.

  Utbildningen kan arrangeras av föreningen själv, av distriktsförbund eller av riksorganisation. Endast bidragsgodkända föreningar kan söka bidraget.
  Utbildningsbidraget söks av föreningen under innevarande år.

  Generellt gäller att bidrag lämnas för:
  • 75 procent av kurskostnaden (max 1 600 kronor)
  • en (1) ledare per påbörjat 50-tal medlemmar i åldern 3-20 år
  • resor med 5 kronor/mil + 1 krona/mil för varje medresenär eller biljettkostnader om högst 300 kronor/person
  • bidraget kan sökas löpande under året
  • utbetalning sker löpande under året
  Beviljat utbildningsbidrag utbetalas mot uppvisande kvitton eller kopior på betalda fakturor samt intyg på genomför utbildning.

  Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
  Mer info
  Löpande 
  Anläggningsbidrag (2018)  
  Ändamål
  Med anläggning menas generellt den anläggning eller utrustning som krävs för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet, såsom hus och markytor.
  Anläggningsbidrag kan sökas av förening i samband med investering i föreningsanläggning samt för underhåll av densamma.

  Anläggningsbidragets storlek bestäms efter enskild prövning. En grundförutsättning för bidraget är att föreningen själv satsar minst 50 procent av kostnaden. Anläggningsbidrag ska sökas innan investering och inköp görs.

  Beviljat anläggningsbidrag utbetalas mot uppvisande av kvitto eller kopia på betald faktura.

  Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
  Mer info
  30 juni Inloggning krävs för att söka detta bidrag

       

  Frågor eller synpunkter - kontakta Katja Nikula på telefon 0304-60 12 85.


  FRI Webb-Bidrag
  FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.